Assessoria Laboral

Assessorament permanent en matèria laboral i de seguretat social per graduat social, col·legiat de l’Il·lustre col·legi oficial de Graduats socials de Barcelona

Contractació laboral

Altes, baixes i variacions en seguretat social

Confecció de fulles de salari mensuals i de pagues extres i seguiment del conveni col·lectiu d’aplicació

Presentació de butlletins de cotització al règim general de la seguretat social

Requeriments de seguretat social

Inspeccions de treball

Prestacions de seguretat social

•Maternitat/Paternitat
•Inscripció fills com a beneficiaris
•Jubilació
•Incapacitats

Conciliacions administratives davant SCMAC

Demandes davant els jutjats socials. Acomiadaments, quantitat drets etc.

Emplenament i seguiment d’obligacions laborals, registre retributiu, plans d’igualtat i prevenció de riscos laborals

Desplaçaments internacionals de treballadors.